ЛИЧНИ ДАННИ

Сери Козметикс ЕООД се задължава да не разпространява данните, предоставени от потребителя при заявка за поръчка и представляващи лични данни по смисъла на ЗЗЛД, и да ги използва единствено за обслужването му. Предоставена информация от потребител се използва за приемане и изпълнение на поръчки, услуги и оферти, персонализиране на промоционални оферти и връзка с клиентите за потвърждаване, и изпълнение на поръчката. Сери Козметикс ЕООД гарантира, че данните на потребителя няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи, които са упълномощени за това и в други предвидени от закона случаи.
Сери Козметикс ЕООД не носи отговорност по отношение на действия, извършвани посредством предоставена невярна информация от потребител.